POLITYKA PRYWATNOŚCI WOO AGENCY SP. Z O.O.

Polityka prywatności obejmująca kwestie przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO oraz wykorzystania plików cookies przez Agencję

Prywatność i ochrona danych osobowych są naszymi priorytetami.

Polityka prywatności Woo Agency sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „my” oraz „Woo Agency”) została przygotowana, aby wyjaśnić, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe – w tym gromadzimy je, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, przesyłamy, przekazujemy, usuwamy lub w inny sposób przetwarzamy (operacje te są zwane dalej łącznie „przetwarzaniem” danych osobowych).

Terminy takie jak przetwarzanie oraz dane osobowe należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w
art. 4 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”). Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub osoby, która może zostać zidentyfikowana za pomocą uzasadnionych środków.

W dokumencie Polityki prywatności Woo Agency (dalej: „Polityka”) zawarliśmy informację o środkach technicznych i organizacyjnych, które zostały przez nas zastosowane w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są z nami bezpieczne, a także informację o tym, w jaki sposób możecie się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych. Spis treści znajdujących się w niniejszej Polityce:

Spis treści:

I. Czym jest Polityka prywatności?
II. Jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe?
III. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób wypełniających formularz rejestracji do Platformy
IV. Jak wykorzystujemy pliki cookies?
V. Czy Polityka prywatności może ulegać zmianom?
VI. Jak można się z nami skontaktować?

I. Czym jest Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania przez Woo Agency Sp. z o.o. danych osobowych użytkowników Platformy iPLATFORM (dalej: „Platforma”), gromadzonych przez nas bezpośrednio lub pośrednio.
Dane osobowe, o których mowa, dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z Platformy, w tym m.in. pracowników naszych klientów, ich klientów, partnerów biznesowych lub konsumentów korzystających z ich usług lub produktów.

II. Jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe?

Będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych. W związku z tym zapewniamy, że dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

  W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

  Uwzględniając takie kryteria jak stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne:
 • aby przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych;
 • aby zapewnić Twoim danym stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

  Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

III. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób wypełniających formularz rejestracji do Platformy

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Woo Agency sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków
– przez e-mail: daneosobowe@iplatform.app

Wskazujemy, że niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych związanych z Twoim korzystaniem z Platformy w zakresie jej ogólnych funkcjonalności, tj. zarejestrowania się do niej oraz utworzenia i obsługi Twojego konta jako użytkownika Platformy. Natomiast w zakresie szczególnych funkcjonalności Platformy jak programy lojalnościowe, konkursy lub inne aktywności, w których uczestniczysz, to podmioty je organizujące są (odrębnymi od nas) administratorami Twoich danych osobowych. Takie podmioty to w szczególności nasi klienci korzystający z Platformy, którzy zgłosili możliwość przyznania Ci dostępu do Platformy.

W przypadku więc pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach  szczególnych funkcjonalności Platformy, należy kontaktować się z odpowiednim podmiotem będącym organizatorem programu lojalnościowego, konkursu lub innej aktywności (dane dotyczące tego podmiotu zapewne znajdziesz w korespondencji dotyczącej Twojego uczestnictwa w takim programie lub konkursie).

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

zweryfikować, czy jesteś uprawniony do tego, aby zarejestrować Cię jako użytkownika Platformy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji osób zgłaszających się do Platformy z ramienia podmiotu – innego użytkownika lub naszego klienta, którzy korzystają z Platformy, a którzy zgłosili, że jesteś uprawniony do korzystania z Platformy. W tym zakresie weryfikujemy, czy faktycznie jesteś osobą zgłoszoną przez ten podmiot, względem którego możesz być w szczególności pracownikiem, klientem, partnerem biznesowym lub konsumentem korzystającym z usług lub produktów tego podmiotu. Możesz być również użytkownikiem poleconym przez innego użytkownika;

– podjąć działania związane z obsługą Twojej rejestracji do Platformy oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie utworzenia i obsługi Twojego konta jako użytkownika Platformy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność tych działań do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną, a także podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy;

kontaktować się z Tobą w celach związanych z Twoim korzystaniem z Platformy w zakresie jej ogólnych funkcjonalności, przykładowo obsługi reklamacji, w tym rozwiązywania problemów technicznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kontaktowania się z osobami zgłaszającymi się do rejestracji do Platformy oraz jej użytkownikami;

bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z Twoim korzystaniem z Platformy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich. Przez podmioty trzecie rozumiemy partnerów współpracujących z Woo Agency, których lista znajduje się tutaj

Będziemy wysyłać Ci materiały marketingowe i oferty lub dzwonić do Ciebie w tej sprawie – w zależności od sposobu kontaktu, który wybrałeś. Ponadto będziemy w oparciu o profilowanie dopasowywać treść informacji marketingowych na podstawie zgromadzonych, dotyczących Ciebie danych, w tym danych o których piszemy w pkt 3 poniżej oraz danych pochodzących z plików cookies. Działania marketingowe będą obejmowały w szczególności remarketing (wyświetlanie reklam z naszą ofertą tym użytkownikom, którzy już odwiedzili naszą stronę) oraz marketing behawioralny (nakierowanie uwagi użytkownika na określone treści na podstawie jego wcześniejszych zachowań).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu naszych produktów i usług jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kierowania informacji marketingowych do użytkowników naszej Platformy.

W zakresie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródło pochodzenia danych osobowych

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez uzupełnienie formularza rejestracji do Platformy, jak i przekazane nam przez podmiot – innego użytkownika lub naszego klienta, którzy korzystają z Platformy, a którzy zgłosili, że jesteś uprawniony do korzystania z Platformy.

W szczególności będą to takie dane jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nadany Ci przez podmiot zgłaszający Twoje uprawnienie do zarejestrowania się do Platformy numer lub inna unikalna dla każdego użytkownika dana. Niektóre dane osobowe mogą być przez Ciebie zamieszczone na Platformie, jeśli podejmiesz stosowne działania (np. dodasz do Twojego konta Twoje zdjęcie).

Platforma wykorzystuje pliki „cookies” – szczegółowa informacja ich dotycząca znajduje się w części IV tego dokumentu.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania:

 • przez czas weryfikacji, czy jesteś uprawniony do tego, aby zarejestrować Cię jako użytkownika Platformy, a jeśli staniesz się użytkownikiem Platformy – także na czas Twojego korzystania z Platformy;
 • a po tym czasie także dla realizacji interesów w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń lub do momentu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Woo Agency (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy).

  W zakresie obsługi Twojego konta jako użytkownika Platformy będziemy przechowywać Twoje dane do czasu, aż usuniesz to konto, lub my zakończymy świadczenie usług w ramach Platformy (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy).
  W zakresie działalności marketingowej będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

– Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Woo Agency, w tym dostawcom usług IT, usług marketingowych (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), dostawcom hostingu oraz usług w zakresie organizacji wydarzeń. Ponadto także operatorowi Platformy i operatorom wysyłki wiadomości e-mail i SMS. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
– Firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym, z usług których korzystamy.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych do zewnętrznych dostawców usług IT oraz dostawców usług marketingowych. Na obecną chwilę Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy prawa zezwalające na inwigilację.

Niektórzy z dostawców usług, z których korzystamy, przyjęli standardowe klauzule ochrony danych i pomimo istnienia przepisów prawa, o których mowa powyżej, starają się zapewnić możliwie jak najwyższy poziom ochrony danych.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody,
b. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
c. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

Prawo wycofania zgody:

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email daneosobowe@iplatform.app

Prawo wyrażenia sprzeciwu:

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Woo Agency Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres email daneosobowe@iplatform.app

Prawo wniesienia skargi do organu:

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wymóg podania danych

Podanie danych zawartych w formularzu rejestracji jest niezbędne, aby zarejestrować się do Platformy.

IV. Jak wykorzystujemy pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)


Platforma wykorzystuje pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak  np. komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki „cookies”, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki „cookies”, jednak niektóre funkcje stron internetowych mogą wtedy nie działać poprawnie.

Pliki „cookies”  Platformy nie są szkodliwe, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Jednocześnie Woo Agency nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są być umieszczone na Platformie.

2.Cele korzystania z plików cookies

W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich.


3.Pliki cookies podmiotów trzecich

Pliki cookies podmiotów i osób trzecich są umieszczane przez niżej wymienione podmioty.

Te pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub w narzędziach tych podmiotów trzecich. Pliki cookies umożliwiają identyfikację zainteresowań Użytkowników podczas korzystania Platformy oraz personalizację reklamy, która jest do nich kierowana, również na stronach Partnerów.

Pliki cookies są przechowywane w narzędziach Partnerów w celu:

 • ustalenia profilów Użytkowników Platformy,
 • spersonalizowania reklam prezentowanych Użytkownikom na  Platformie lub podczas przeglądania Internetu,
 • mierzenia  wpływu  kampanii  reklamowych  lub  definiowania segmentów  rynku  w  związku z korzystaniem z Platformy, w formie statystyk Partnerów.

Więcej informacji o tym  na jakich zasadach ta usługa zbiera i przetwarza dane można znaleźć na stronach tych podmiotów:

4. Okres przechowywania plików cookies

Pliki cookies sesyjne (session cookies) są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

Pliki cookies (persistent cookies) nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

5. Usuwanie lub wyłączenie plików cookies w przeglądarce

Uprawnienie Woo Agency do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika Platformy. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Woo Agency. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki:

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:

V. Czy Polityka prywatności może ulegać zmianom?

Treść niniejszej Polityki może ulegać zmianom w sytuacji, gdy dojdzie do zmian w naszej działalności, sposobie funkcjonowania Platformy lub przepisach prawa. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w treści Polityki, w ramach Platformy zamieścimy informację o tym, czego te zmiany dotyczą oraz kiedy wejdą w życie. Gdy uznamy to za stosowne, prześlemy Ci bezpośrednią wiadomość o takich zmianach.

VI. Jak można się z nami skontaktować

Jeżeli masz pytania, komentarze i uwagi dotyczące Polityki lub gromadzenia i przetwarzania w ramach Platformy Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami:

– listownie na adres: ul. Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków
– przez e-mail: daneosobowe@iplatform.app